14354989289_17723ff222_kSlide thumbnail

Η Εταιρία

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Υποβοηθά έτσι την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών.

Το ΕΔΥΤΕ έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής, καθώς και με ισχυρή διεθνή παρουσία, αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.

Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΔΥΤΕ συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Το ΕΔΥΤΕ είναι επίσης το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Network – NREN).

Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΕΔΥΤΕ υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Στο ΕΔΥΤΕ διασυνδέονται φορείς όπως:

 • Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ
 • Ερευνητικά κέντρα
 • Δημόσια νοσοκομεία
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • Μουσεία, Βιβλιοθήκες και άλλοι Πολιτιστικοί φορείς

Το ΕΔΥΤΕ προσφέρει στους χρήστες του ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής που συμβάλλει:

 • στην ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας και στην ανάπτυξη του ερευνητικού έργου στη Χώρα
 • στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής εμπειρίας
 • στην εξωστρέφεια της ελληνικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας με την ισότιμη συμμετοχή της σε παγκόσμιες δράσεις ΤΠΕ
 • στον εκσυγχρονισμό του τομέα Υγείας και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πολίτη
 • στη δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για την ελληνική Πολιτεία

 Διασυνδέοντας την Έρευνα, την Εκπαίδευση,

την Υγεία και τον Πολιτισμό

Τεχνολογίες αιχμής για την Έρευνα

Το ΕΔΥΤΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας. Σε αυτό ενσωματώνονται και συνδυάζονται προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους ερευνητές καινοτόμες τεχνικές και νέες δυνατότητες για την έρευνα που διεξάγουν. Η ασφαλής δικτύωση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, η διάθεση υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων και υποδομών cloud computing και high-performance computing, καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data), είναι μερικές από τις λύσεις που προσφέρει το ΕΔΥΤΕ στον τομέα της έρευνας σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία.

Ψηφιακή καινοτομία στην Εκπαίδευση

Το ΕΔΥΤΕ εισάγει νέες, εξελιγμένες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία που αναβαθμίζουν την εμπειρία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού όλων των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και άλλων σχολών. Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαρκώς αναπτύσσει, προσφέρει σύγχρονες λύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση, η φοιτητική μέριμνα, καθώς

και εν γένει στην οργάνωση και υποστήριξη των εσωτερικών διαδικασιών των εκπαιδευτικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται. Παράλληλα παρέχει υποστήριξη σε κάθε επίπεδο -σε Κέντρα Διαχείρισης Δικτύου (NOC), σε τελικούς χρήστες- για την άμεση επίλυση θεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών(https://grnet.gr/contact-us/support).

final-sel-4-5_page_1

Νέες ψηφιακές δυνατότητες για την Υγεία

Το ΕΔΥΤΕ παρέχει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές σε νοσοκομειακές μονάδες, κέντρα αίματος και σε υπηρεσίες αιμοδοσίας. Συνδέει τα δημόσια νοσοκομεία στο διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες (1Gbps-10 Gbps), προσφέροντας σε αυτά ταχύτητα στην αποθήκευση, στην πρόσβαση και στην ανταλλαγή δεδομένων, και απευθείας υπερταχεία δικτυακή σύνδεση με τα πλέον πρωτοπόρα ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Οι υπηρεσίες του ΕΔΥΤΕ ενδυναμώνουν το επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη διεξαγωγή του ερευνητικού και ιατρικού του έργου. Παράλληλα βελτιώνεται σημαντικά η συνολική εμπειρία του πολίτη και εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι για την ελληνική Πολιτεία.

Πρόσβαση στον Πολιτισμό με σύγχρονες τεχνολογίες

Το ΕΔΥΤΕ συνεργάζεται με σημαντικούς πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς και μεταδίδει ζωντανά από το Διαδίκτυο διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις. Έτσι συνεισφέρει στην ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων, δωρεάν, για χιλιάδες χρήστες.

Επιπλέον το ΕΔΥΤΕ παρέχει σε επιλεγμένους ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διεθνές δίκτυο περιαγωγής eduroam για τους επισκέπτες φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από πανεπιστήμια όλου του κόσμου. ‘Ετσι διευκολύνει την πληροφόρηση σχετικά με τους χώρους επίσκεψης, με σύγχρονες φορητές συσκευές.

 Εξωστρέφεια ΕΔΥΤΕ

Διεθνείς Συνεργασίες και Υποδομές

Οι δράσεις του ΕΔΥΤΕ δεν περιορίζονται στον ελλαδικό χώρο. Μέσα από διεθνείς συνεργασίες, και τον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας, και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εξωστρέφεια του ΕΔΥΤΕ διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών ανά τον κόσμο στις διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές και υπηρεσίες για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Έτσι δίνεται η ευκαιρία για αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Διοίκηση – Χρηματοδότηση

Η δυναμική εξέλιξη του ΕΔΥΤΕ οφείλεται πρωτίστως στην πολύτιμη χρηματοδότηση από την ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον η ποιότητα του συνολικού έργου του ΕΔΥΤΕ απορρέει από την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του εξειδικευμένου προσωπικού και των συνεργατών, οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και στόχους, όπως είναι η καινοτομία στις παρεχόμενες υποδομές και υπηρεσίες.
Το ΕΔΥΤΕ υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Πράσινη Πολιτική

Ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και πρακτικές για τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το ΕΔΥΤΕ υιοθετεί και εφαρμόζει «πράσινες» τεχνολογίες στη δικτυακή και υπολογιστική του υποδομή, με κύριο στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και αναπτύσσει εργαλεία παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, σε πραγματικό χρόνο. Το «πράσινο» κέντρο δεδομένων του ΕΔΥΤΕ στον ποταμό Λούρο στην Ήπειρο επιτυγχάνει πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ενεργειακή απόδοση, καθώς η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το σύστημα κλιματισμού και την ψύξη των συστημάτων πληροφορικής χρησιμοποιείται νερό από το ποτάμι, λύση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

 GR-IX

Tο ελληνικό Internet Exchange

sfera_grixΤο GR-IX είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού Internet. Διασυνδέει τις μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών Internet, περιεχομένου, υπηρεσιών cloud, κλπ. To GR-IX ανήκει στο ΕΔΥΤΕ που ως μη κερδοσκοπικός, κρατικός οργανισμός εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.