Έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί τα παρακάτω έργα και πράξεις με συγχρηματοδότησή από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και Εθνικούς Πόρους:

HELIX – Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020