Έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί τα παρακάτω έργα και πράξεις με συγχρηματοδότησή από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και Εθνικούς Πόρους:

Μαχάων – Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020”, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Της Ε.Ε

BANNER_ΕΠΑΝΕΚ_ΕΤΠΑ_μαχαων_ηφαιστος

HELIX – Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020