Παράθυρα συντήρησης και δοκιμών

Για τις ανάγκες τακτικής συντήρησης, όσο και για τις ανάγκες ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών, τεχνικών, ρυθμίσεων, παραμέτρων, πρωτοκόλλων κλπ. στην υποδομή του δικτύου (δρομολογητές, μεταγωγείς, εξυπηρετητές και αποθηκευτικός εξοπλισμός), απαιτούνται ενέργειες που μπορεί να επιφέρουν αστάθειες ή άλλα μη αναμενόμενα αποτελέσματα στο δίκτυο. Για αυτόν το λόγο και προκειμένου οι όποιες δυσλειτουργίες στο δίκτυο να προκύπτουν ελεγχόμενα, ορίζονται ένα ή περισσότερα παράθυρα δοκιμών και συντήρησης (trial and maintenance windows).

Όλες οι μείζονες αλλαγές, αναβαθμίσεις, ενεργοποιήσεις νέων τεχνικών ή χαρακτηριστικών κλπ. γίνονται κατά τη διάρκεια ενός από τα δύο παραπάνω είδη παράθυρων. Αν κατά τη διάρκεια χρήσης κάποιου παράθυρου για αναβαθμίσεις, ενεργοποίηση νέων τεχνικών κλπ. παρουσιαστούν προβλήματα και παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται επάνοδος στην προηγούμενη γνωστή, σταθερή κατάσταση.

Το πρώτο είδος παράθυρου είναι το παράθυρο συντήρησης. Η διάρκεια ενός παράθυρου συντήρησης είναι επαρκής για να γίνουν αλλαγές λειτουργικών συστημάτων, ενεργοποιήσεις χαρακτηριστικών κλπ. σε μεμονωμένα συστήματα ή τμήματα του δικτύου.

Η χρήση του παράθυρου συντήρησης συνιστάται σε περιπτώσεις όπου:

  • Είναι δεδομένο ή πολύ πιθανό ότι θα προκύψει διακοπή λειτουργίας του δικτύου ή των υπηρεσιών από τη διαχειριστική ενέργεια.
  • Η πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα ή αστάθεια από την διαχειριστική ενέργεια εκτιμάται ότι είναι μικρή.
  • Ο χρόνος εξακρίβωσης του κατά πόσο η διαχειριστική ενέργεια είναι επιτυχής είναι σύντομος (της τάξης των λεπτών).
  • Είναι δεδομένο ή πολύ πιθανό ότι, αν απαιτηθεί μετάβαση στην προηγούμενη σταθερή κατάσταση, θα απαιτηθεί εκ νέου διακοπή λειτουργίας του δικτύου ή των υπηρεσιών.

Τα παράθυρα συντήρησης  δοκιμών έχουν ως εξής:

  • Δευτέρα απόγευμα, 18.00-20.00
  • Τετάρτη πρωί, 08:00-10:00
  • Τετάρτη απόγευμα, 18.00-20.00

Τα παράθυρα δοκιμών χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση  προγραμματισμένων εργασιών που απαιτούν διακοπή σε υπηρεσίες του ΕΔΥΤΕ. Οι εργασίες, όταν είναι αυτό δυνατό, προγραμματίζονται στα απογευματινά παράθυρα όπου η χρήση του δικτύου και των υπηρεσιών του ΕΔΥΤΕ είναι μικρότερη. Στο πρωινό παράθυρο συντήρησης προγραμματίζονται κατά κύριο λόγω εργασίες που αφορούν το Φοιτητικό DSL (πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ), το GR-IX και εργασίες που απαιτούν φυσική πρόσβαση σε κόμβους του ΕΔΥΤΕ που συστεγάζονται σε κτήρια του ΟΤΕ και δεν υπάρχει 24-ωρη πρόσβαση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου και των υπηρεσίών του ΕΔΥΤΕ, εντός της ίδιας εβδομάδας δεν επιτρέπεται να προγραμματιστούν εργασίες σε δύο διαφορετικά Παράθυρα Συντήρησης, εφόσον αυτές προκαλούν σημαντική διακοπή ή διαταραχή των υπηρεσιών που λαμβάνει έστω και ένας φορέας του ΕΔΥΤΕ.

Στην περίπτωση που το παράθυρο συντήρησης ή το παράθυρο δοκιμών συμπίπτει με αργία ή ημέρα που για άλλο λόγο (ανωτέρα βία κλπ.) είναι αδύνατη η τέλεση των απαραίτητων ενεργειών διαχείρισης, η ΕΔΥΤΕ ενδέχεται να μεταφέρει το παράθυρο συντήρησης. Επίσης, η διάρκεια των Παραθύρων Συντήρησης ενδέχεται να επιμηκυνθεί και’ εξαίρεση για την πραγματοποίηση εργασιών των οποίων η αναμενόμενη διάρκεια ξεπερνά το μέγεθος του Παράθυρου. Και στις δύο περιπτώσεις οι φορείς του ΕΔΥΤΕ ενημερώνονται κατάλληλα από το Helpdesk.

Σημειώνεται πως για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου και των υπηρεσιών, εργασίες μπορεί να γίνουν και εκτός Παραθύρων Συντήρησης.