Περιβαλλοντική Πολιτική

Η κατανάλωση ενέργειας των δικτύων επικοινωνιών είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει στο μέλλον η τεχνολογία. Δυστυχώς, τρέχουσες και προγραμματισμένες εξελίξεις του Διαδικτύου, αν και περιλαμβάνουν ποικίλες βελτιώσεις όπως αυξημένη χωρητικότητα, ευκολότερη διαχείριση, και ισχυρότερη ασφάλεια & ιδιωτικότητα, δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας.

Η ΕΔΥΤΕ  παρέχει σύγχρονες και αξιόπιστες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρετώντας χιλιάδες χρήστες στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες του επιδρούν σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον, αποτελεί δέσμευση της εταιρείας η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων «πράσινων» τεχνολογιών στην δικτυακή και υπολογιστική υποδομή με κύριο στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι νόμοι και κώδικες συμπεριφοράς κατά την αξιολόγηση προτύπων περιβαλλοντικής απόδοσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • στην αναβάθμιση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό,
  • στην ανάπτυξη υποδομής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο στα σημεία παρουσίας (PoPs) της και στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (DataCenters) της,
  • στη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες για το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών που αφορούν την λειτουργία και την παρακολούθηση του δικτύου,
  • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (χαμηλός δείκτης PUE) μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών,
  • στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της διάδοσης βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών,
  • στον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών με τη χρήση εργαλείων τηλεδιασκέψεων,
  • στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης υλικών.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σχετικά με την πραγματοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, θα πραγματοποιούνται περιοδικές μετρήσεις και αναφορές.

Πράσινα Κέντρα Δεδομένων

Ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και πρακτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η ΕΔΥΤΕ υιοθετεί και εφαρμόζει «πράσινες» τεχνολογίες στη δικτυακή και υπολογιστική της υποδομή, με κύριο στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και αναπτύσσει εργαλεία παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, σε πραγματικό χρόνο. Το «πράσινο» κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ στον ποταμό Λούρο στην Ήπειρο επιτυγχάνει πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ενεργειακή απόδοση, καθώς η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το σύστημα κλιματισμού και την ψύξη των συστημάτων πληροφορικής χρησιμοποιείται νερό από το ποτάμι, λύση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η ΕΔΥΤΕ έχει εγκαταστήσει μεγάλο κέντρο δεδομένων που εξυπηρετεί τις ανάγκες των νοσοκομείων όλης της χώρας σε κτίριο που της παραχώρησε το Παν. Κρήτης στην Κνωσό Ηρακλείου. Προχώρησε σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής ΑΠΕ, ενταγμένες σε μια ευρύτερη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η γεωγραφική θέση ευνοεί τις υψηλές θερμοκρασίες το μεγαλύτερο μέρος του έτους κάνοντας αναγκαία την χρήση σχετικά μεγαλύτερων συστημάτων απαγωγής θερμότητας στα κέντρα δεδομένων αλλά ταυτόχρονα οι μεγάλες περίοδοι ηλιοφάνειας ευνοούν την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών. Ο συνδυασμός των μεθόδων και μηχανισμών βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη. Ολοκληρώθηκε μελέτη και έγινε εφαρμογή καινοτομικών συστημάτων ενεργής διαχείρισης της κατανομής υπολογιστικού φορτίου που έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση της κατανάλωσης και μέσω της έξυπνης κατανομής φορτίου και συντονισμό παραγωγής ενέργειας των φωτοβολταϊκών. Εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα 100 ΚWp με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο χαμηλής τάσης (net metering). Με το έργο «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας» το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ προχωράει στην εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων 300 και 200 ΚWp εκ των οποίων το πρώτο συνδέεται (virtual metering) στο μετρητή ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας.