Διοίκηση ΕΔΥΤΕ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την επίτευξη των σκοπών του ΕΔYΤE, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Το ΔΣ διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, εξασφαλίζει τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του ΕΔYΤE, ενώ παράλληλα εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας του. Το ΔΣ είναι εννεαμελές και η θητεία του είναι τετραετής.

Πρόεδρος ΔΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως. Προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας. Διευθύνει τις εργασίες της, παρακολουθεί τη λειτουργία της ενημερώνει το ΔΣ σχετικά και προϊσταται του προσωπικού της.

Πρόεδρος

Στέφανος Κόλλιας, Oμότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Δημήτριος Κατσιάνης, Eπίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθύνων Σύμβουλος

Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας

Μέλη 

Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής,  Αντιπρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια Λογιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διονύσιος Κοντογιώργης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στέλλα Τσιτσούλα, Σύμβουλος επικοινωνίας με ειδίκευση στον κλάδο της τεχνολογίας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Ζήνων Μούσμουλας, Σύμβουλος Πληροφορικής, στέλεχος ΕΔΥΤΕ, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων και Συνεργατών της Εταιρείας

Γνωμοδοτική Επιτροπή

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι το ανώτερο επιστημονικό όργανο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,αρμόδιο για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αποτελείται από μέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, με πολυετή εμπειρία και συμβολή στους τομείς δραστηριοποίησης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Συνεπικουρεί το Δ.Σ. στο έργο του και εισηγείται για τα θέματα στρατηγικής της εταιρείας. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή χαίρει ανεξαρτησίας στη δράση και λειτουργία της και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση του έργου της ΕΔΥΤΕ A.E.

ΦΕΚ ορισμού Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος

Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Ευστάθιος Συκάς, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ

Μέλη 

Σωτήρης Ιωαννίδης, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης
Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Διονύσιος Πνευματικάτος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ
Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Παν. Δυτ. Αττικής
Αύγουστος Τσινάκος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος