Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

MITOS – Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Χρηματοδότηση
ΠΔΕ, ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)
Διάρκεια
01/03/2020 - 31/12/2023
Evia Samos Pass – Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού
Χρηματοδότηση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025
Διάρκεια
01/06/2022 - 31/12/2022
ACROSS
Listing Title
Χρηματοδότηση
HORIZON 2020
Διάρκεια
01/02/2021 - 31/01/2024
ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Χρηματοδότηση
Εθνικο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
Διάρκεια
10/3/2021-30/12/2023