Πρόσκληση για Μητρώο Συνεργατών

Γενική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Μητρώο Μόνιμων και Εποχιακών Συνεργατών / Οικονομικών Φορέων (Φυσικών Προσώπων) της EΔYΤE Α.Ε.

01/06/2013

Η ΕΔYΤE Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας  κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ΕΔYΤE Α.Ε από την ανάληψη νέων Έργων και Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για την δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν  για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση – υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η ΕΔYΤE Α.Ε.

Σκοπός του Μητρώου

Σκοπός του Μητρώου των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της EΔYΤE Α.Ε. είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός µιας κοινής βάσης εµπειρογνωµόνων – δυνητικών συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του INTERREG (IVC), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους καθώς και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε:

 • αφενός οι Οµάδες Εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΔYΤE Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να εμπλουτίζονται/ ενισχύονται µε την κατάλληλη κατά περίπτωση εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών,
 • αφετέρου να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επαγγελματιών και επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα για την  υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών και έργων, στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ΕΔYΤE Α.Ε.

Επιλογή

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται με βάση την καταλληλότητα απασχόλησής τους σε έργα:

 • παροχής δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών,
 • δημιουργίας δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών (π.χ. data centers),
 • διαμόρφωσης πολιτικών για τις ηλεκτρονικές υποδομές,
 • εφαρμογών ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • ΤΠΕ και Πράσινων Τεχνολογιών,
 • Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ανοικτών Δεδομένων,
 • διάδοσης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα,
 • δημιουργίας ανοικτών κοινοτήτων γνώσεων γύρω από νέες τεχνολογίες (community building), προώθησης και διάχυσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένους τομείς (π.χ. αγροτική οικονομία),
 • ανάπτυξης, διαχείρισης και ασφάλειας ενοποιημένων ηλεκτρονικών υποδομών (e-infrastructures),
 • υποστήριξης χρηστών ηλεκτρονικών και δικτυακών υπηρεσιών,
 • εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης,
 • νομικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης

Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (ιεραρχικά), όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό τους:

 1. Οι σχετικές, με τους ως άνω τομείς, ακαδημαϊκές και άλλες γνώσεις και σπουδές
 2. Η επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με τους ως άνω τομείς
 3. Τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και λοιπές δεξιότητες, ώστε να ταιριάζουν στις άνω κατηγορίες έργων της ΕΔYΤE Α.Ε.

Διαδικασία

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Μητρώου, εισηγείται στον Υπεύθυνο Υπηρεσίας Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης  της ΕΔYΤE Α.Ε. για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο ή για την απόρριψη αίτησης που δεν καλύπτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Ο Υπεύθυνος Υπηρεσίας Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρίας αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, σχετικά με την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο ή την απόρριψη της αίτησης.

Καλούνται, όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.