Συνεργάτες

Το διαρκώς αυξανόμενο έργο της ΕΔΥΤΕ απαιτεί την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) που θα αξιοποιηθούν  για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση – υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων. Για το σκοπό αυτό η ΕΔΥΤΕ έχει δημιουργήσει Μητρώο μόνιμων και εποχιακών συνεργατών/οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων).

Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός µιας ικανής βάσης εµπειρογνωµόνων – δυνητικών συνεργατών ώστε:

  • οι οµάδες εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΔΥΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να εμπλουτίζονται/ ενισχύονται µε την κατάλληλη κατά περίπτωση εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών,
  • να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επαγγελματιών και επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ΕΔΥΤΕ.
ΕΙΣΟΔΟΣ στο Μητρώο μόνιμων και εποχιακών συνεργατών EΔYTE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο μητρώο μόνιμων και εποχιακών συνεργατών / οικονομικών Φορέων (Φυσικών προσώπων) της ΕΔΥΤΕ

[01/06/2013] – Το ΕΔΥΤΕ αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας  κατά το πρότυπο των αντίστοιχων ερευνητικών και εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, στη διάθεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του ΕΔΥΤΕ από την ανάληψη νέων έργων και Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για τη δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν  για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση – υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει το ΕΔΥΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του  μητρώου συνεργατών.