Δήλωση Ιδιωτικότητας

Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:

Υπηρεσία Marketing & Επικοινωνίας ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ). Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας  των προσώπων που εγγράφονται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε..  Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΕΤ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που εγγράφονται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε. και διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών προς τα πρόσωπα που εγγράφονται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε..

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που χορηγούν τη συγκατάθεσή τους και εγγράφονται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε.. που αναφέρονται παρακάτω, για τον ακόλουθο σκοπό/τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τα πρόσωπα που εγγράφονται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε. ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σχετικά με τις δραστηριότητές της όπως για παράδειγμα σχετικά με Νέα/Ανακοινώσεις, Υπηρεσίες και Εκδηλώσεις.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εγγράφονται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, που αναφέρεται παραπάνω. 

Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:

Στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής δράσης της ΕΔΕΤ Α.Ε. τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και η Ιδιότητα (π.χ. Πρύτανης, Πρόεδρος, Ερευνητής, κλπ.).

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, καθώς βασίζεται στην χορήγηση της συναίνεσης των υποκειμένων, όπως απαιτεί το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ.

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν:

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε εκείνους τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που κρίνονται αναγκαίοι για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας από πλευράς της ΕΔΕΤ Α.Ε., και η επεξεργασία αυτή διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ’ εντολή της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με την ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν:

Η EΔΕΤ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΕΔΕΤ Α.Ε. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων:

H ΕΔΕΤ Α.Ε. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε κάθε  πρόσωπο που εγγράφεται στις ενημερωτικές λίστες της ΕΔΕΤ Α.Ε. να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων περιγράφονται παρακάτω:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται στο παρόν στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: marcomms@grnet.gr
  • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών δεδομένων του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης της ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους της παρούσας.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων είτε όταν συντρέχει κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν η ΕΔΕΤ Α.Ε. υποχρεούται δυνάμει διάταξης νόμου να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΔΕΤ Α.Ε. στη διεύθυνση marcomms@grnet.gr

Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ Α.Ε. με βάση την χορήγηση συναίνεσης από την πλευρά των υποκειμένων, θα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της χορηγημένης συναίνεσής τους ή μέχρι την άσκηση του αιτήματος διαγραφής. Η επιλογή για την ανάκληση της συγκατάθεσης και την άσκηση του αιτήματος διαγραφής α) θα παρέχεται ανεξαιρέτως σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία της ΕΔΕΤ Α.Ε. και β) θα είναι διαθέσιμη μέσα από την Υπηρεσία Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΔΕΤ Α.Ε. διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΔΕΤ Α.Ε., ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Τμήμα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.

Μπορείτε, επιπλέον, να απευθυνθείτε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΕΤ A.E., Δρ. Δημήτρη Νικητόπουλο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdprteam@grnet.gr .

Προσφυγή/Καταγγελία:

Σε περίπτωση που το αίτημά μας δεν ικανοποιηθεί, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από τον Υπεύθυνο Προστασίας, μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.