Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Η ΕΔΥΤΕ έχει ρόλο συντονιστή ή συμμετέχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα ανάπτυξης υπηρεσιών και υποδομών. Μέρος των Εθνικών έργων που υλοποιεί έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Στρατηγική θέτει συγκεκριμένους στόχους και έχει χρονικό ορίζοντα δύο έτη. 

Περισσότερα εδώ: https://greece20.gov.gr/stratigiki-kata-tis-apatis.

Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για χρηματοδοτούμενα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019). 

Για την υποβολή καταγγελιών για έργα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΔ/AFCOS εδώ: https://aead.gr/complaints/

Έργα ΕΔΥΤΕ που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας