Δίκτυο και Τοπολογία

Η ΕΔΥΤΕ έχει αποκτήσει με μακροχρόνια σύμβαση “σκοτεινές” οπτικές ίνες (dark fibre). Στο δίκτυο αυτό υλοποιούνται:

  • συνδέσεις Ευρείας Ζώνης (WAN)
  • μητροπολιτικές (MAN) συνδέσεις, και
  • συνδέσεις φορέων.

Οι οπτικές ίνες έχουν αποκτηθεί με μακροχρόνιες σύμβάσεις που διασφαλίζουν για την ΕΔΥΤΕ συγκεκριμένους χρόνους αποκατάστασης βλάβης, ετήσια διαθεσιμότητα ≥ 99%, καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στην ίνα (CD, PMD, εξασθένηση).

Η τοπολογία των οπτικών ινών (footprint) σε επίπεδο χώρας παρουσιάζονται στο διπλανό χάρτη.

Οι μακροχρόνια μισθωμένες ίνες της ΕΔΥΤΕ χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης φυσικού επιπέδου. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε απευθείας πάνω από τις «σκοτεινές» οπτικές ίνες, είτε πολυπλεγμένες μέσω εξοπλισμού DWDM της ΕΔΥΤΕ. Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η τοπολογία των οπτικών ινών ανά σύνδεσμο καθώς και τα σημεία που βρίσκεται εγκατεστημένος ο οπτικός εξοπλισμός

Τοπολογία Δικτύου

Πλήρης Τοπολογία και συνεπτυγμένη τοπολογία “metromap”