Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας

Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας
Χρηματοδότηση
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU
Διάρκεια
01/09/2022- 31/12/2025
Περιγραφή

Η Πράξη «Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας » αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος  από την ΕΔΥΤΕ που θα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρία.

Παρόλο που δίνονται πολυάριθμες παροχές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα άτομα με αναπηρία, συνήθως με διαφορετικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και διαδικασίες (υποβολή έντυπων αντιγράφων πιστοποίησης αναπηρίας), δεν υπήρχε ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν τις παροχές και τις αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό επίσης τίθεται σημαντικό ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με αναπηρία τα οποία συχνά εκτίθενται στους επιμέρους φορείς. Τα παραπάνω ορίζουν το πλαίσιο για τη νέα Πράξη ώστε να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες δυσκολίες.

Αντικείμενο της Πράξης είναι οι δικαιούχοι να:

  • έχουν πρόσβαση, μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής, στα προσωπικά τους δεδομένα, τις παροχές που δικαιούνται και να εκδίδουν πιστοποιητικά,
  • αιτούνται για την κάρτα αναπηρίας (υλοποιείται από 1.11.2022) και
  • εξυπηρετούνται από υπηρεσία μιας στάσης, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των αντίστοιχων φορέων.

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο έργο, στο οποίο θα ενσωματώνονται σταδιακά πρόσθετες λειτουργικότητες.

Πιο συγκεκριμένα , μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας , οι δικαιούχοι μπορούν να:

  • υποβάλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (e-ΚΕΠΑ)
  • υποβάλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
  • έχουν  πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και
  • Να πληροφορηθούν για τις διαθέσιμες παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών.

Συγχρόνως, θα αναπτυχθεί ψηφιακό μητρώο πιστοποιήσεων αναπηρίας , στο οποίο θα μεταφερθούν, με αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες οι υφιστάμενες πιστοποιήσεις που βρίσκονται ήδη σε ψηφιακά αρχεία.

Στόχος είναι για όλες τις παροχές που δικαιούνται να εξυπηρετούνται χωρίς να υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικούς φορείς (όπως ΚΕΠΑ, ΟΠΕΚΑ, Περιφερειακά Γραφεία Μεταφορών ή Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοτικές Υπηρεσίες, ΚΕΠ, κλπ.)  και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές».

Βασικό όφελος είναι ότι τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και να ενημερώνονται κεντρικά από μια ψηφιακή Πύλη που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες, διευκολύνοντας την καθημερινότητα τους και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.  Επιπλέον, η Πολιτεία θα μπορεί να ακολουθεί μια αποτελεσματική και στοχευμένη δημόσια πολιτική όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία.

Με την επίδειξη της κάρτας αναπηρίας, οι ενδιαφερόμενοι θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και παροχές που έχουν και σήμερα (από όλα τα Υπουργεία) χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύουν τα έγγραφα πιστοποίησης αναπηρίας τους.  Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Οι διάφοροι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) που δίνουν τις παροχές θα μπορούν να επιβεβαιώνουν με ασφάλεια την καταλληλότητα των δικαιούχων, χωρίς να επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι χρήστες-δικαιούχοι του Πληροφοριακού Συστήματος υπολογίζονται σε περίπου 400.000 και θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ως καθημερινοί χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας