Το ΕΔΕΤ στην έρευνα

Περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής για την ανάπτυξη της έρευνας

Το ΕΔΕΤ προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας. Σε αυτό ενσωματώνονται και συνδυάζονται προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους ερευνητές καινοτόμες τεχνικές και δυνατότητες για την έρευνα που διεξάγουν. Η ασφαλής δικτύωση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, η διάθεση υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων και οι υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data) είναι μερικές από τις λύσεις που προσφέρει το ΕΔΕΤ στον τομέα της έρευνας.