Το ΕΔΕΤ στον τομέα της Υγείας

health

 

 

 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό του νευραλγικού τομέα της Υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες και πρωτοποριακές ψηφιακές Υπηρεσίες και Υποδομές σε Νοσοκομειακές Μονάδες, σε Κέντρα αίματος και σε Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Στόχος είναι το ερευνητικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό αυτών καθώς και οι πολίτες της Χώρας να αποκτήσουν ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές αναβαθμίζοντας τη συνολική τους εμπειρία.

Οι παροχές:

 • διευκολύνουν το ερευνητικό έργο του επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία,
 • συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των δομών και των υπηρεσιών Υγείας, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.

Παροχές και Οφέλη

Για τις Νοσοκομειακές Μονάδες

 • Διασύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας στο δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΕΤ σε υψηλές ταχύτητες (1Gbps-10 Gbps), εξασφαλίζοντας ταχύτητα στην αποθήκευση, πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός των μονάδων, υποστηρίζοντας το ερευνητικό και ιατρικό έργο του επιστημονικού προσωπικού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να αποκτήσουν απευθείας υπερταχεία δικτυακή σύνδεση με τα πλέον πρωτοπόρα ερευνητικά κέντρα του κόσμου.
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε αποθηκευτικούς και υπολογιστικούς πόρους μέσω της υπηρεσίας εικονικών μηχανών ViMa του ΕΔΕΤ. Η υπηρεσία υποστηρίζει τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, στο χώρο της Ιατρικής, της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Βιοπληροφορικής αλλά και τις αντίστοιχες κλινικές δοκιμές.
 • Εγκατάσταση πολλαπλών σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) για την κάλυψη όλων των χώρων στα συμμετέχοντα νοσοκομεία τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πολίτες που τα επισκέπτονται, διασφαλίζοντας δωρεάν, ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της Υπηρεσίας eduroam.
 • Δημιουργία υπηρεσίας καταλόγου χρηστών για το προσωπικό κάθε νοσοκομείου και ενσωμάτωσή αυτών στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ, για πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των τελικών χρηστών.
 • Για το επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων, διατίθεται δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), μέσω της νέας υπηρεσίας ΔΙΑΔΟΣΙΣ.
 • Δημιουργία νέου κέντρου δεδομένων για την Υγεία που φιλοξενεί τον απαιτούμενο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και δικτυακό εξοπλισμό για την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία.
 • Δυνατότητα εφεδρικής αποθήκευσης και απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα ιατρικών απεικονιστικών συσκευών μέσω της υπηρεσίας Ηarmoni, που περιορίζει την ανάγκη διενέργειας πολλαπλών απεικονιστικών εξετάσεων και μακροχρόνιας αρχειοθέτησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Δυνατότητα αναλυτικής μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός του χώρου ενός νοσοκομείου για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας.
 • Πρόσβαση στην υπηρεσία ασφαλών τηλεδιασκέψεων e:Presence του ΕΔΕΤ, με βίντεο υψηλής ανάλυσης. Ζωντανή παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΕΤ .

Για τα Κέντρα αίματος και τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Το ΕΔΕΤ λειτουργεί το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ), το πρώτο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών μέσα από σύγχρονες, αξιόπιστες και φιλικές διαδικασίες που διευκολύνουν τα κέντρα αίματος και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας καθώς και τους εθελοντές αιμοδότες τις. Το ΕΜΑ συμβάλλει στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας.

Επιπλέον η έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών έχει απλοποιήσει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της αιμοδοσίας.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τις Κέντρα αίματος, τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, για τους Εθελοντές Αιμοδότες και όλους τους πολίτες, επιλύνοντας χρόνια προβλήματα του χώρου της αιμοδοσίας:

 • Απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες καταγραφής των εθελοντών αιμοδοτών και επιταχύνεται η γενικότερη εξυπηρέτησή τους.
 • Ελαχιστοποιείται ο διαχειριστικός φόρτος στις αρμόδιες υπηρεσίες αιμοδοσίας.
 • Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος υποδοχής και διαχείρισης των εθελοντών αιμοδοτών και ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα από τη χειρόγραφη εισαγωγή στοιχείων.
 • Δίνεται η δυνατότητα πανελλαδικής αναζήτησης αιμοδοτών με σπάνιες ομάδες αίματος.

Σήμερα, όλα τα Κέντρα Αίματος και οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της Χώρας έχουν ενταχθεί και χρησιμοποιούν το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών. Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών αριθμεί, περισσότερους από τρείς χιλιάδες Συλλόγους/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών και περίπου τριάκοσους χιλιάδες εθελοντές αιμοδότες.

Σύντομο βίντεο για τις Υποδομές και Υπηρεσίες ΕΔΕΤ στο τομέα της Υγείας.

Παρουσίαση των Υπηρεσιών ΕΔΕΤ για τo Προσωπικό των Νοσοκομείων

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες για τον τομέα της Υγείας


 Υπηρεσίες για τις Νοσοκομειακές Μονάδες

diadosis 

Διαδανεισμός Ιατρικών Άρθρων: Διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/diadosis/

Πρόσβαση στην υπηρεσία: https://diadosis.grnet.gr/


harmoni 

Εφεδρική Αποθήκευση και Ανάκτηση Απεικονιστικών Δεδομένων: Αποτελεσματική και ευέλικτη διαχείριση μεγάλου όγκου  απεικονιστικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/harmoni/

Πρόσβαση στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες): https://service.harmoni.grnet.gr/


 vima

ViMa – Εικονικές Μηχανές-Virtual Machines: Για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων και εφαρμογών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/vima/

Πρόσβαση στην υπηρεσία: https://vima.grnet.gr


eduroma

eduroam – Δίκτυο Περιαγωγής (roaming) Ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο: Ασύρματη δικτύωση για εύκολη, γρήγορη  και ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://grnet.gr/eduroam/


Κατάλογος χρηστών για το προσωπικό των Νοσοκομείων: Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες με έναν κωδικό

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://grnet.gr/directoryservice/


Μέτρηση Η/Μ ακτινοβολίας στα Νοσοκομεία

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://grnet.gr/radiation/


epresense

e:Presence – Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις: Για να δηλώνεις πάντα παρών!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://new.epresence.grnet.gr/


diavlos

Δίαυλος – Ζωντανές Διαδικτυακές Μεταδόσεις: Η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://diavlos.grnet.gr/ 


 Υπηρεσίες για τα Κέντρα Αίματος, Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τους εθελοντές Αιμοδότες

ema 

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και Ταυτότητα Αιμοδοτών: Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού  Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://grnet.gr/blooddonorregistry/