Περιβαλλοντική Πολιτική

Η κατανάλωση ενέργειας των δικτύων επικοινωνιών είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει στο μέλλον η τεχνολογία. Δυστυχώς, τρέχουσες και προγραμματισμένες εξελίξεις του Διαδικτύου, αν και περιλαμβάνουν ποικίλες βελτιώσεις όπως αυξημένη χωρητικότητα, ευκολότερη διαχείριση, και ισχυρότερη ασφάλεια & ιδιωτικότητα, δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας.

Η ΕΔΥΤΕ  παρέχει σύγχρονες και αξιόπιστες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρετώντας χιλιάδες χρήστες στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες του επιδρούν σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον, αποτελεί δέσμευση της εταιρείας η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων «πράσινων» τεχνολογιών στην δικτυακή και υπολογιστική υποδομή με κύριο στόχο τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι νόμοι και κώδικες συμπεριφοράς κατά την αξιολόγηση προτύπων περιβαλλοντικής απόδοσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • στην αναβάθμιση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό,
  • στην ανάπτυξη υποδομής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο στα σημεία παρουσίας (PoPs) της και στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (DataCenters) της,
  • στη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες για το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών που αφορούν την λειτουργία και την παρακολούθηση του δικτύου,
  • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (χαμηλός δείκτης PUE) μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών,
  • στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της διάδοσης βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών,
  • στον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών με τη χρήση εργαλείων τηλεδιασκέψεων,
  • στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης υλικών.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σχετικά με την πραγματοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, θα πραγματοποιούνται περιοδικές μετρήσεις και αναφορές.