Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», και στοχεύει στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από τον νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε δυο (2) τμήματα, λόγω των απαιτήσεων λειτουργίας του κυβερνητικού νέφους του ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο αφενός της επίτευξης του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού και αφετέρου της υιοθέτησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών Cloud για την επιλογή της βέλτιστης λύσης για τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και την αποφυγή δέσμευσης από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών (Multi-cloud Policy).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται ως εξής:

  • ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», μέγιστου προϋπολογισμού €15.000.000,00 πλέον Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%.
  • ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», μέγιστου προϋπολογισμού €15.000.000,00 πλέον Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%.

 

Η διάρκεια της σύμβασης, κάθε τμήματος, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της.

 

Οι συμβάσεις και των δύο τμημάτων θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Το αρχείο “ Calculator.xlsx” για το Τμήμα I του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Το αρχείο “ Calculator.xlsx” για το Τμήμα II του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ


Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών και για τα δύο (2) Τμήματα του Διαγωνισμού ηΠαρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ. και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και για τα δύο (2) Τμήματα του Διαγωνισμού η Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:30μ.μ..

Η Ορθή επανάληψη του Τεύχους Διακήρυξης βρίσκεται (εδώ).

Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ

Ορθή επανάληψη του αρχείου “ Calculator.xlsx” για τοΤμήμα I του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Ορθή επανάληψη του αρχείου “ Calculator.xlsx” για τοΤμήμα II του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ενημέρωση Παράτασης) μπορείτε να βρείτε την ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.