Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του Δικτύου IP της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του Δικτύου IP της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του Δικτύου IP της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των €545.600,00 [€440.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €105.600,00] (δικαίωμα προαίρεσης έως 100% επί του ποσού της Σύμβασης).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών, ήτοι από30/01/2024 έως 14/02/2024.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 30/01/2024 έως 14/02/2024 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες συντήρησης του Δικτύου IP της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».