Αποτίμηση ενημερωτικής εκδήλωσης υπηρεσίας πρακτικής άσκησης Άτλας της ΕΔΥΤΕ: 6/11/2023

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υπηρεσίας “Άτλας – Κόμβος Πρακτικής Άσκησης” πραγματοποιήθηκε Ημερίδα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών, στις 6 Νοεμβρίου 2023, στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη», στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν Επιχειρήσεις/Φορείς Υποδοχείς, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ), η ομάδα υλοποίησης της υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 104 άτομα εκ των οποίων 27 συμμετείχαν με φυσική παρουσία, 26 μέσω τηλεδιάσκεψης zoom και 51 μέσω της υπηρεσίας Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων ΔΙΑΥΛΟΣ της ΕΔΥΤΕ. 

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ εδώ.
Η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναβάθμισης της υπηρεσίας Άτλας, διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

Αποτελέσματα της αναβάθμισης της υπηρεσίας Άτλας
Η υπηρεσία Άτλας αναβαθμίστηκε κατά την περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2023 και έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, όπως:

 • αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων Φορέων Υποδοχής που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία: από ~30.000 που ήταν το 2020, έφτασαν ~40.000 το 2023.
 • αύξηση του αριθμού των ενεργών θέσεων πρακτικής άσκησης έχουν αναρτηθεί στην υπηρεσία ανέρχεται πλέον σε ~30.000.
 • βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται για τους Φορείς Υποδοχής, τις θέσεις πρακτικής άσκησης και τα απαραίτητα προσόντα των φοιτητών για την πλήρωση των θέσεων.
 • φιλικότερη προς τους χρήστες πλοήγηση, διευκολύνοντας τις διαδικασίες αναζήτησης και υποβολής αιτήσεων για θέσεις πρακτικής άσκησης.
 • άμεση πιστοποίηση Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης με τη χρήση διαπιστευτηρίων TaxisNet 

Συμπεράσματα και προτάσεις μελλοντικής αναβάθμισης υπηρεσίας
Η αναβάθμιση της υπηρεσίας Άτλας έχει συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της ημερίδας, συζητήθηκε το σύνολο των προκλήσεων και καταγράφηκαν ανάγκες, όπως:

 • Η ανάγκη για διαλειτουργικότητα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Συγκεκριμένα, η διαλειτουργικότητα αυτή θα διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της υπηρεσίας Άτλας και του Εργάνη, για την άμεση συμπλήρωση του ενιαίου εντύπου αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης (Ε 3.5).
 • Η ανάγκη για αυστηρότερο ποιοτικό έλεγχο των καταχωρημένων δεδομένων των φορέων υποδοχής και των φοιτητών, που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των συμβάσεων για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.
 • Η ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τους Φορείς Υποδοχής. Η διαφάνεια θα επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για τους Φορείς Υποδοχής και τις θέσεις πρακτικής άσκησης που διαθέτουν, ώστε να κάνουν πιο στοχευμένες επιλογές.
 • Η παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τους Φορείς Υποδοχής στην υπηρεσία Άτλας, όπως η αξιολόγηση των φοιτητών, το είδος των δραστηριοτήτων που θα απασχοληθούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και οι όροι της σύμβασης.
 • Η καταχώριση μεταπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών ΙΕΚ.
 • Ο εμπλουτισμός επιτελικών αναφορών.

Περιγραφή υπηρεσίας Άτλας
Η κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία Άτλας, παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για την προώθηση και διαχείριση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους φοιτητές, όσο και στους Φορείς Υποδοχής και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οφέλη για όλους
Για τους φοιτητές, η πρακτική άσκηση αποτελεί ίσως την πρώτη επαγγελματική εμπειρία, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με επαγγελματίες του χώρου τους και ενδεχομένως να αποκτήσουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Για τους Φορείς Υποδοχής, η πρακτική άσκηση αποτελεί μια ευκαιρία να απασχολήσουν προσωπικό για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε φρέσκιες ιδέες και να επενδύσουν στην εκπαίδευση μελλοντικών εργαζομένων, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να εξελιχθούν.

Για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η υπηρεσία Άτλας αποτελεί ένα εργαλείο για την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους, καθώς τους επιτρέπει να παρακολουθούν την πορεία εξέλιξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους και να αξιολογήσουν την εμπειρία τους, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με νέους φορείς που διαθέτουν θέσεις πρακτικής άσκησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Άτλας