Υπηρεσίες Hostmaster

Απόκτηση αριθμού αυτόνομου συστήματος. Ενεργοποίηση BGP με το ΕΔΥΤΕ.

Από τον Ιούλιο του 1995, το ΕΔYΤE έχει αναλάβει από το RIPE τον ρόλο του Τοπικού Καταχωρητή Internet (Local Internet Registry – LIR). Ο Τοπικός Καταχωρητής αποτελεί τον τοπικό αντιπρόσωπο του RIPE και διαμεσολαβεί μεταξύ των φορέων του ΕΔYΤE και του RIPE στις αιτήσεις απόδοσης χώρου ή αριθμού αυτόνομου συστήματος. Για μικρές αναθέσεις Provider Aggregatable (PA) χώρου, ο τοπικός καταχωρητής μπορεί να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση από ένα εύρος διευθύνσεων που έχει δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό από το RIPE, ακολουθώντας πάντα τους κανόνες και τις διαδικασίες του RIPE και καταχωρώντας τις σχετικές αποδόσεις στην βάση του RIPE.

Στα πλαίσια της παραπάνω υπηρεσίας, εκτελούνται τα εξής:

  • Διαχείριση όλων των πόρων που έχουν δεσμευθεί για το ΕΔYΤE (IPv4 και IPv6 διευθύνσεων).
  • Πληροφόρηση για τη δραστηριότητα του ΕΔYΤE-Hostmaster μέσω ανακοινώσεων, κανόνων, στατιστικών κλπ.
  • Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την κατανομή των διευθύνσεων.
  • Σύνταξη πολιτικής διευθυνσιοδότησης για τους χώρους διευθύνσεων (IPv4 και IPv6)
  • Επεξεργασία αιτήσεων των πελατών/φορέων του ΕΔYΤE για απόδοση ή επιστροφή IP διευθύνσεων (IPv4 και IPv6) – Εκχώρηση διευθύνσεων – Καταχώρηση των απαραίτητων αντικειμένων στην βάση του RIPE – Δημιουργία του reverse delegation για τις NS εγγραφές του DNS που αντιστοιχούν στις εκχωρημένες διευθύνσεις.
  • Διαμεσολάβηση για την παραχώρηση AS Number από το RIPE στους φορείς/πελάτες του ΕΔYΤE.
  • Διαμεσολάβηση για την παραχώρηση Provider Independent χώρου διευθύνσεων στους φορείς/πελάτες του ΕΔYΤE.
  • Υλοποίηση υπηρεσίας whois  για τη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση εκχώρησης διευθύνσεων από την υπηρεσία.

 

Χρήστες της Υπηρεσίας

Η υπηρεσία απευθύνεται στους υφιστάμενους (ή υπό σύνδεση) φορείς του ΕΔYΤE. Η υπηρεσία αφορά καταρχάς τους νέους φορείς του ΕΔYΤE, οι οποίοι -εφόσον δεν διαθέτουν ήδη- θα πρέπει να αποκτήσουν αριθμό αυτόνομου συστήματος (AS) για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν BGP με το ΕΔYTE, καθώς και χώρο IP (v4/v6) για την αριθμοδότηση του δικτύου τους. Επίσης, αφορά φορείς που θέλουν να μεταβάλουν τα παραπάνω στοιχεία, τυπικά για επέκταση του χώρου που ήδη έχουν, αλλά και για επιστροφή των αγαθών που έχουν ήδη αποδοθεί σε αυτούς.

Διαδικασία 

Συμπληρώνοντας την «αίτηση απόδοσης χώρου IP και αριθμού αυτόνομου συστήματος» ένας υφιστάμενος ή νέος φορέας του ΕΔYTE μπορεί να αιτηθεί την απόδοση ή την επιστροφή χώρου IP (v4 ή v6) ή την απόδοση δημοσίου ή ιδιωτικού Αριθμού Αυτόνομου Συστήματος. Η συμπλήρωση της φόρμας πρέπει να γίνεται με την απαιτούμενη προσοχή, ακρίβεια και ειλικρίνεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η γρήγορη διεκπεραίωση της αίτησης και η πλήρης απόδοση του απαιτούμενου χώρου.

Οι φορείς που αιτούνται Provider Independent (PI) χώρο ή δημόσιο αριθμό αυτόνομου συστήματος πρέπει να υπογράψουν (κατά την πρώτη απόδοση μόνο) την «σύμβαση εκχώρησης και συντήρησης ανεξάρτητων πόρων διαδικτυακών αριθμών»

Κανονισμός Λειτουργίας 

Σημειώνεται πως το RIPE διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ελέγξει το ΕΔYTE ή τον φορέα για τις αποδόσεις χώρου που έχουν γίνει. Εφόσον διαπιστωθεί πως κάποια από τα απαιτούμενα κριτήρια δεν τηρούνται (συμμόρφωση με τους κανονισμούς του RIPE όπως η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στην βάση whois, χρήση του χώρου βάση του αρχικού πλάνου που περιγράφεται στην αίτηση κλπ) το RIPE τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόδοση.

Αίτηση απόδοσης Δικτυακών Πόρων

Οι διαχειριστές των εσωτερικών δικτύων των πελατών του ΕΔYTE μπορούν να αιτηθούν Δικτυακούς Πόρους – IPv4 ή IPv6 χώρο, καθώς και αριθμό Αυτόνομου Συστήματος (AS) –  συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Αίτηση απόδοσης Δικτυακών Πόρων