Διαγωνισμοί

1Αυγ2014

«Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης για Νοσοκομειακές Μονάδες» στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε δημόσια νοσοκομεία» της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»

Περιγραφή ΥΕ6: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης σε δεκάδες δημόσια νοσοκομεία με την προμήθεια τουλάχιστον 300 ασύρματων σημείων πρόσβασης (300 wireless access points), τα οποία θα είναι διαχειρίσιμα μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης. O ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστο 31 συστήματα (εγκαταστάσεις) κεντρικής διαχείρισης.

12Φεβ2014

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης της οπτικής υποδομής του ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη…

6Φεβ2014

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το υποέργο «Επέκταση των υφιστάμενων…

21Ιαν2014

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση έργων», με κριτήριο ανάθεσης την…

14Ιαν2014

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά για την «Ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας ασύρματης δικτύωσης…

29Ιαν2011

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παραγωγή-εκτύπωση των ταυτοτήτων εθελοντών αιμοδοτών και παράδοσή τους στους δικαιούχους» στο πλαίσιο του Υποέργου «Παραγωγή-εκτύπωση των ταυτοτήτων εθελοντών αιμοδοτών και παράδοσή τους στους δικαιούχους» της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών».