Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.». • Τμήμα Ι «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» • Τμήμα ΙΙ «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ και νέα ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:30μ.μ.. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ .