Ενημέρωση σχετικά με αιτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» – ΤΜΗΜΑ Ι

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6169/ΑΣ/29.04.2024 Διακήρυξη και τη διενέργεια του Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Ι, με συστημικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ Α/Α: 349355, μετά από αιτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν προτίθεται να παρατείνει το χρόνο υποβολής των προσφορών λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών και του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.