Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI» – Τμήματα 3 & 4.

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20714/ΑΣ/06.12.2023 Διακήρυξη, για τη διενέργεια του ως άνω Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, και κατόπιν αιτημάτων που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών των Τμημάτων 3 και 4, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα, παρατείνοντας τα εν λόγω Τμήματα του Διαγωνισμού κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ. 

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας των Τμημάτων 3 και 4 του διαγωνισμού.

Η επιστολή παράτασης είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Διορθωτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.