Διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί της υπ’ αρ. πρωτ. 20714/ΑΣ/06.12.2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τέσσερα (4) τμήματα, με αντικείμενο την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI»

Στους ακόλουθους συνδέσμους (Διευκρίνιση-Τμήμα 3) και (Διευκρίνιση-Τμήμα 4) μπορείτε να βρείτε διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων για την Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων, σε τέσσερα (4) τμήματα, με αντικείμενο την «Προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI».