Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού – Δαίδαλος».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού» στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Ανάπτυξη νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων» της πράξης «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την ανάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150093» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, για την υλοποίηση του νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων «Δαίδαλος» (Daedalus). Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των: 41.569.000,00€ [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 35.917.387,10€, ΦΠΑ: 5.651.612,90€].

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια Εγγύησης Καλής Λειτουργίας της σύμβασης είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Κωδ. ΣΑ ΤΑ063) και τοEuropean High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2024 και 2025 του φορέα με σχετική πίστωση.

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι από29/12/2023 έως 12/02/2024.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Το αρχείο “ BenchmarksReportTemplate” του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Διακήρυξη Διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε το τεύχος του διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή word.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 29.12.2023 έως 12.02.2024  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού» στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Ανάπτυξη νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων».