Διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα επί της υπ’ αρ. πρωτ. 17360/ΑΣ/24.10.2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα) μπορείτε να βρείτε διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI»