Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποιεί το έργο «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5153431) της Δράσης 16955 «Αναβάθμιση του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας (ΕΔΥΤΕ)», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 77272 ΕΞ 2022/03.06.2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών περί ένταξης του Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο του ΥΕ-14 είναι η «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», το οποίο στοχεύει στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από τον νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επέκταση των υπαρχουσών υπολογιστικών υποδομών για τους ανωτέρω φορείς. Για την επέκταση των υφιστάμενων Κυβερνητικών Νεφών θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από πάροχο δημόσιου υπολογιστικού νέφους.

Το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού υποδιαιρείται σε δυο (2) τμήματα, λόγω των απαιτήσεων λειτουργίας του κυβερνητικού νέφους του ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο αφενός της επίτευξης του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού και αφετέρου της υιοθέτησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών Cloud για την επιλογή της βέλτιστης λύσης για τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και την αποφυγή δέσμευσης από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών (Multi-cloud Policy).

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Ι: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», μέγιστου προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 15.000.000,00€, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%, ήτοι έως του ποσού των 7.500.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», μέγιστου προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 15.000.000,00€, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%, ήτοι έως του ποσού των 7.500.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης για έκαστο τμήμα ορίζεται σε: Είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων, ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο συνολικό ποσό των €37.200.000,00 [€30.000.000,00€ + Φ.Π.Α. (24%) €7.200.000,00], με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του συμβατικού τιμήματος έκαστης σύμβασης συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) €18.600.000,00€ [€15.000.000,00 + Φ.Π.Α. (24%) €3.600.000,00].

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι συμβάσεις και για τα δυο (2) τμήματα χρηματοδοτούνται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ06300019) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Έκαστη σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 14 με τίτλο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)» της Πράξης «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.» και έχει λάβει κωδικό MIS ΤΑ 5153431.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για ένα από τα τμήματα του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 30/10/2023 έως 14/11/2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Το αρχείο “Calculator.xlsx” του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ. ΤΜΗMA I, ΤΜΗΜΑ II

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 30 Οκτωβρίου 2023 έως 14 Νοεμβρίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».