Διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα Οικονομικών φορέων για την υπ’ αρ.πρωτ. 11808/ΑΣ/07.07.2023 διακήρυξη με τίτλο «Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του ΥΕ4 «Υπολογιστική και αποθηκευτική ψηφιακή υποδομή για την έρευνα» της πράξης «HELIX: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα Οικονομικών φορέων για την Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων για την «Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του ΥΕ4 «Υπολογιστική και αποθηκευτική ψηφιακή υποδομή για την έρευνα» της πράξης «HELIX: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781.