Πρόσκληση στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού – North Evia Pass 2023»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καλεί κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις και είναι σε θέση να παράσχει εν συνόλω τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τις συνημμένες απαιτήσεις και τεχνικές Προδιαγραφές στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για την στήριξη του Τουρισμού – North Evia Pass 2023», έως την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 17:00 στο email: promith@admin.grnet.gr