Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την «Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 22 Μαίου 2023 έως 6 Ιουνίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για την «Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1209 (Α.Π.: 993/11-04-2023, με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (MIS 6001472).