Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Υλοποίηση Πλατφόρμας Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ)»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Υλοποίηση Πλατφόρμας Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ)» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού θα αποτελέσει η ανάπτυξη, παραμετροποίηση, θέση σε δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας «Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων» (ΕΑΨΙ), η οποία θα αποτελέσει την κεντρική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου για δομημένο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού.

Το ως άνω έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των €5.222.880,00 [€4.867.200,00 + ΦΠΑ (24%) €1.168.128,00], συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για το Φυσικό Αντικείμενο έως 35%.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες, από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 22/05/2023 έως 06/06/2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 22 Μαίου 2023 έως 6 Ιουνίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για την «Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων»