Διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα επί της υπ’ αρ.πρωτ. 4938/ΑΣ/21.03.2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινήσεις Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»