Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου 24 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00μ.μ και νέα ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30μ.μ.. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ