Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο τις «Ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, σε μορφή πλαστικής κάρτας, υποστηρίζει πολλαπλές παροχές‐προνόμια για όλα τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (φοιτητές των τριών κύκλων σπουδών, μόνιμοι, επισκέπτες και συμβασιούχοι διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κ.λπ.), καθώς και τα μέλη ερευνητικών φορέων (ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό).

Το πλινθίο (chip) που φέρουν οι ακαδημαϊκές ταυτότητες του προσωπικού θα πρέπει να αναβαθμιστεί προκειμένου να προσαρμοστεί στους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών για αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή. Αυτή η προοπτική συνεπάγεται την ανάγκη αντικατάστασης των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων που έχουν ήδη εκδοθεί για το προσωπικό της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Επιπλέον, με βάση τον Νόμο 4957/2022 Άρθρο 287, ως δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας πλέον ορίζονται οι μεταδιδάκτορες, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., οι Ομότιμοι Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι..

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:

  • η παραγωγή-εκτύπωση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων για καθηγητές, ερευνητές και λοιπό προσωπικό
  • η παραγωγή-εκτύπωση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων για επισκέπτες
  • η φυσική και λογική προσωποποίησή τους
  • η συσκευασία και η παράδοσή τους στα αρμόδια γραφεία παράδοσης των Ιδρυμάτων (με επιβεβαίωση), μαζί με κατάλληλο αναγνώστη/εγγραφέα έξυπνης κάρτας
  • η προμήθεια αναγνωστών/εγγραφέων έξυπνων καρτών

O ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση παραγωγή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων και την παράδοσή τους στα αρμόδια γραφεία των Ιδρυμάτων, σε οποιοδήποτε πόλη της ελληνικής επικράτειας υφίσταται Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Κέντρο). Ο ανάδοχος, για κάθε ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα λαμβάνει τα αντίστοιχα στοιχεία προσωποποίησής της ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Στη συνέχεια, θα παράγει και θα προσωποποιεί την ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα την επικολλάει πάνω σε συνοδευτική επιστολή και θα τη συσκευάζει σε χωριστό φάκελο. Ο ανάδοχος θα μεταφέρει και θα παραδίδει, με δικά του έξοδα, τις ακαδημαϊκές ταυτότητες στα αρμόδια γραφεία των Ιδρυμάτων, ανάλογα με την επιλογή του κάθε δικαιούχου και θα ενημερώνει μέσω της διασύνδεσής του με το ΚΠΣ για τη διαθεσιμότητα της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Προβλέπεται, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ότι θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν 30.000 ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και λοιπού προσωπικού και 10.000 ακαδημαϊκές ταυτότητες επισκεπτών σε μορφή έξυπνης κάρτας και 30.000 αναγνώστες/εγγραφείς έξυπνων καρτών σε καθηγητές και λοιπό προσωπικό.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (2.170.00,00€) – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.750.000,00€, ΦΠΑ: 420.000,00€).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ4631. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα με σχετική πίστωση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΕ2 «Προμήθεια ακαδημαϊκών ταυτοτήτων καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού» της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020, με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 1570/16-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΠ8846ΜΠΥΓ-3ΔΕ) απόφαση ένταξης και την υπ’ αρ. 2281/23-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΠ46ΜΠΥΓ-ΒΜΔ) τροποποίηση αυτής και έχει λάβει κωδικό MIS 5087307.

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης Ε4631, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ46310011).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 26/04/2023 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινήσεις Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμες διευκρινήσεις για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00

Η Διορθωτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινήσεις σε κατατεθέντα ερωτήματα) είναι διαθέσιμες διευκρινήσεις για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.