Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού» στο πλαίσιο του ΥΕ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης υπερυπολογιστή» της πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5154715.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί:

  • Όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ Ι:

Την προμήθεια και εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, για την αναβάθμιση του υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων ARIS (Advanced Research Information System). Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

  • Όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ II :

Την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση συστήματος αρχειοθέτησης υψηλών επιδόσεων του νέου και του υφιστάμενου αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ:

•             Τμήμα Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού»: 3.552.000,00 € [ 2.864.516,13 € + ΦΠΑ (24%) 687.483,87 € ]

•             Τμήμα ΙΙ «Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»: 248.000,00 € [ 200.000,00 € + ΦΠΑ (24%) + 48.000,00 € ]

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, κάθε τμήματος, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού, κάθε τμήματος, ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης «Παράδοση Έργου»

Οι συμβάσεις και των δύο τμημάτων θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Το αρχείο “HPC_A – Διακήρυξη_Benchmarks v2.4.xlsx” του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρίνιση Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμη διευκρίνηση για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις σε ερωτήματα Οικονομικών φορέων για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ και νέα ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:30μ.μ.. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρίνιση Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμη διευκρίνιση σε ερώτημα Οικονομικού φορέα για την Διακήρυξη του διαγωνισμού.