Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακής ψηφιακής υποδομής για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Δικτυακή ψηφιακή υποδομή για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό» της Πράξης «HELIX: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781.

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια οπτικού και δικτυακού εξοπλισμού για τους ωφελούμενους φορείς της πράξης HELIX. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Ι «Προμήθεια συμπληρωματικού οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών»
  • ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό –(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)- των ΕΥΡΩ:

ΤΜΗΜΑ Ι: 458.800 € [€370.000 + ΦΠΑ (24%) € 88.800]

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: 124.000 € [€100.000 + ΦΠΑ (24%) € 24.000]

Διάρκεια Υλοποίησης Τμήματος Ι: Τρεις (3) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες

Διάρκεια Υλοποίησης Τμήματος ΙΙ: Τέσσερις (4) μήνες

Διάρκεια Εγγύησης κάθε τμήματος: Πέντε (5) έτη

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/03/2022 και ώρα 17:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.