Πλατφόρμα ανοικτών ψηφιακών πόρων και υπηρεσιών από το έργο NI4OS-Europe

Σε εξέλιξη οι δράσεις για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC)

neo_NI4OS_6_2Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του οράματος για το Νέφος Ανοικτής Επιστήμης και την Ανοικτή Καινοτομία πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση 19 νέων υπηρεσιών στην ψηφιακή πλατφόρμα του ευρωπαϊκού έργου «NI4OS-Europe – Εθνικές πρωτοβουλίες για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη». Το NI4OS-Europe αποτελεί βασικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC), ενός ολοκληρωμένου, ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος που θα παρέχει στην επιστημονική κοινότητα απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές, υπηρεσίες και δεδομένα, επιτρέποντας τη διασυνοριακή και τη διεπιστημονική συνεργασία. Οι πόροι που παρέχει η ψηφιακή πλατφόρμα του NI4OS-Europe θα ενσωματωθούν στο ΕOSC, δίνοντας σε εκατομμύρια επιστήμονες ανά τον κόσμο τη δυνατότητα πρόσβασης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης, διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης ερευνητικών δεδομένων.


Στο NI4OS-Europe συμμετέχουν 22 οργανισμοί από 15 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με συντονιστή το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ. Το έργο συνδράμει ενεργά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού νέφους Ανοικτής Επιστήμης, μέσα από μία πολύπλευρη προσέγγιση:

  • συνεισφέρει στο χαρτοφυλάκιο του EOSC με υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες, αποθετήρια και σύνολα δεδομένων (data sets), καθώς επίσης με υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων,
  • συμβάλλει στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του EOSC με τη δημιουργία και την ενίσχυση εθνικών πρωτοβουλιών Ανοικτής Επιστήμης στις χώρες που δραστηριοποιείται,
  • παρέχει εκπαίδευση στις κοινότητες της περιοχής για τη φιλοσοφία του EOSC και τις αρχές FAIR που σχετίζονται με την εύρεση, προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων.

H πλατφόρμα του NI4OS-Europe αριθμεί πλέον 41 υπηρεσίες, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί ως προς το επίπεδο ετοιμότητάς τους για την ενσωμάτωσή τους στο ΕOSC, μέσα από εξειδικευμένα μοντέλα. Ταυτόχρονα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες εκπαιδεύσεις σε κοινά με ποικίλο υπόβαθρο και ρόλο, καθώς επίσης διαβουλεύσεις και μελέτες για την υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης. Το NI4OS-Europe έχει δημιουργήσει με τον τρόπο αυτό μία ισχυρή βάση για την υλοποίηση του EOSC, με οφέλη για ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων και επαγγελματιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το έργο NI4OS-Europe χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι