Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εθνικού κόμβου για τις Επιστήμες Ζωής, ELIXIR-GR

elixir-greece-map

Τη σύμβαση για την προμήθεια υποδομής εξυπηρετητών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εθνικού κόμβου βιολογικών πληροφοριών ELIXIR-GR, υπέγραψε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Ο κόμβος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής ELIXIR για τη φύλαξη, την ανάλυση και τη διαχείριση των δεδομένων που παράγονται διεθνώς από τις βιοεπιστήμες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της βιολογικής και βιοϊατρικής έρευνας, της βιοτεχνολογίας και της καινοτομίας στις Επιστήμες της Ζωής.
Ο εξοπλισμός, με συνολικό τίμημα 1.251.656 €, θα εγκατασταθεί σε κέντρα δεδομένων της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους εταίρους του ELIXΙR-GR, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Χρησιμοποιεί ανοιχτές τεχνολογίες, όπως openstack και containers, για τον αποτελεσματικό διαμοιρασμό στους χρήστες και τη μεγιστοποίηση του πλήθους αναλύσεων που μπορούν να εκτελεστούν, αξιοποιώντας όλα τα μέρη της υποδομής. Ο εξοπλισμός αποτελείται από ετερογενή συστάδα εξυπηρετητών προηγμένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, συνολικά 1.500 πυρήνων που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων και εργαλείων αναλύσεων. Η αρχιτεκτονική που είναι συμβατή με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς κόμβους ELIXIR, μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε βιοπληροφορική υπηρεσία, ευέλικτα, με αυτόματη δέσμευση και αποδέσμευση πόρων και αναλυτική παρακολούθηση διαθεσιμότητας και επιδόσεων.
«Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στον εθνικό κόμβο ELIXIR-GR, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης πανευρωπαϊκής υποδομής βιολογικών πληροφοριών» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ, Αριστείδης Σωτηρόπουλος. «Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΔΥΤΕ για την ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών υποδομών και την ένταξή τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής Στέφανος Κόλλιας.
Ο ελληνικός κόμβος ELIXIR-GR αριθμεί 16 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, την ΕΔΥΤΕ ΑΕ και συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». «Ο Εθνικός Κόμβος του ELIXIR, χάρη στη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων, υποστηρίζει μια σειρά υπολογιστικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα, παρέχει προηγμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες βιοπληροφορικής και συνδέει την ελληνική με την ευρωπαϊκή βιοπληροφορική κοινότητα. Με την εγκατάσταση της υπολογιστικής υποδομής ο κόμβος στην πλήρη λειτουργία του θα αναβαθμίσει τις ψηφιακές υπηρεσίες για έρευνα και καινοτομία στις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα», δήλωσε ο επικεφαλής του κόμβου, Καθηγητής Μπάμπης Σαββάκης.
Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία της υποδομής του εθνικού κόμβου ELIXIR-GR χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ΕΣΠΑ 2014-2020, με το έργο «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες».
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
ELIXIR-GR: https://www.elixir-greece.org/el
ELIXIR: https://elixir-europe.org/
Facebook: grnet.gr || Twitter: @grnet_gr, @elixir_greece || LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr || YouTube: grnet edyte