ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΥΤΕ για συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πολίτη, των επιχειρήσεων και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν σε θέματα διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της βέλτιστης αξιοποίησής τους.
Το ΕΔΥΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής, καθώς και με ισχυρή διεθνή παρουσία, παρέχει πολύτιμο επιστημονικό και συμβουλευτικό έργο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και στο σύνολο του Δημόσιου τομέα της χώρας. Επιπλέον, προχωρά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις τεχνολογίες επικοινωνιών.
Για την υλοποίηση της αποστολής του ΕΔΥΤΕ και την υποστήριξη των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, απαιτείται η δημιουργία ισχυρών επιστημονικών ομάδων υψηλής αποδοτικότητας, αποτελούμενες από εξειδικευμένα στελέχη με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό το ΕΔΥΤΕ  επιθυμεί να συνεργαστεί με στελέχη που θα συμμετέχουν σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση.
Οι επιλεγέντες θα πρέπει να γνωρίζουν ή/και να επιθυμούν να εκπαιδευτούν στα εξής:

  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αξιοποίηση εδραιωμένων και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και λοιπών τομέων της οικονομίας,
  • Ανάλυση και σχεδιασμός διαδικασιών και υπηρεσιών, φιλικών προς τους χρήστες, χρήσιμων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας τον «ιδιοκτήτη» του αντίστοιχου προϊόντος/υπηρεσίας (product owner),
  • Συνεργασία με εμπειρογνώμονες, αναλυτές και ερευνητές καθώς και με τα καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη των φορέων που εκτελούν τις διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση των εργασιών που τους ανατίθενται,
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Εντοπισμός και ανάλυση καλών πρακτικών, διάγνωση ευκαιριών και απειλών και σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών που τους έχει ανατεθεί.

Δείτε Αναλυτικά την Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ΕΔΥΤΕ:
Ηλεκτρονική Φόρμα Υποψηφιότητας: https://digigov.grnet.gr/
Επικοινωνία: Για επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ή για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την καταχώρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης στη διεύθυνση digigov@grnet.gr