Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ( Η/Ζ) της ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ( Η/Ζ) της ΕΔΕΤ Α.Ε.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης, για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την προμήθεια ενισχυμένου diesel κίνησης (σύμφωνα με το πρότυπο EN-950) για τα H/Z της ΕΔΕΤ ΑΕ. Προβλέπονται τα εξής:

  • Τμηματική παράδοση κατά τόπους (Αθήνα, Λούρος, Κνωσσός) όταν και όποτε απαιτηθεί και μέχρι του ύψους του ποσού της παρούσας σύμβασης.
  • Παράδοση δείγματος  καυσίμου προς έλεγχο από το Χημείο όπως προβλέπεται από την Υ.Α. 91354/2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), άρθρο 101). . Το δείγμα καυσίμου το οποίο λαμβάνεται σε κάθε παράδοση από το βυτίο κατά την ώρα παράδοσης και σφραγίζεται καταλλήλως. Το δείγμα θα ελέγχεται από το ΓΧΚ.
  • Ελάχιστη και μέγιστη παράδοση καυσίμου ανά παραγγελία και Κέντρο Δεδομένων:
Κέντρο Δεδομένων Ελάχιστη Ποσότητα Μέγιστη ποσότητα
Λούρος 500 λίτρα 1.000 λίτρα
Κνωσσός 500 λίτρα 1.000 λίτρα
ΕΙΕ 200 λίτρα 350 λίτρα
ΥΠΕΘ 500 λίτρα 2.500 λίτρα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των € 59.520 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 48.000, ΦΠΑ (24%): € 11.520].
Η διάρκεια της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης ορίζεται κατά μέγιστο σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση, η Σύμβαση λήγει με την εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (κωδικός ανάρτησης 19DIAB000004398),  για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση.
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου.pdf το τεύχος διακήρυξης που τίθεται σε διαβούλευση. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr