Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπεκμίσθωση ακινήτου

Στο νέο ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας 7 που μίσθωσε η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την μεταφορά των εργασιών της, διαμορφώνεται χώρος περίπου 170 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος προορίζεται για υπεκμίσθωση, δικαίωμα που παρέχεται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. με το από 6/4/2016 και με αρ. πρωτ. 1997/6.4.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Ο χώρος αυτός προγραμματίζεται να διαθέτει ένα κλειστό διευθυντικό χώρο, με γραφείο, καναπέ και τραπέζι συνεδριάσεων, 10 θέσεις εργασίας γενικού τύπου σε ανοιχτή διάταξη (open space), κουζίνα και WC.Ο χώρος θα είναι πλήρως επιπλωμένος και θα διαθέτει, όλες τις υποδομές που τον καθιστούν άμεσα χρησιμοποιήσιμο, όπως ρεύμα, ύδρευση, δίκτυο ethernet, wifi, τηλέφωνα καθώς και έπιπλα για τοποθέτηση υποστηρικτικού εξοπλισμού (π.χ. φωτοτυπικών, scanner, fax, κλπ).

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι μισθωτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την μίσθωση του ως άνω χώρου μέχρι τις 30/5/2016 και για το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) μηνιαίως, κατ’ελάχιστο.

Πληροφορίες: Ασπρομάτη Ευτυχία: 2107474257 και στο e-mail: easpromati@grnet.gr