Χρονισμου (NTP)

Χρονισμός δικτυακών συσκευών. Απόδοση ώρας υψηλής ακρίβειας.

Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει ένα ή περισσότερα σημεία αναφοράς για ώρα υψηλής ακριβείας. Η περιορισμένη ακρίβεια των ρολογιών των δικτυακών συσκευών επιβάλει τον συγχρονισμό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με κάποια ώρα αναφοράς υψηλής ακρίβειας. Η ρύθμιση λοιπόν των ρολογιών στις συσκευές του δικτύου γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protocol). Η υπηρεσία NTP (η οποία παρέχεται από περισσότερους από ένα εξυπηρετητές συγχρονισμένους μεταξύ τους) συγχρονίζεται αναδρομικά σε εθνικό πρότυπο χρόνου UTC (Universal Time Coordinate) / GMT (Greenwich Mean Time), από το οποίο προκύπτουν και τα EET (European Eastern Time), EEST (European Eastern Summer Time), τα οποία είναι τα εθνικά πρότυπα χρόνου τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο ΕΔΥΤΕ λειτουργεί πηγή συγχρονισμού Stratum 0 με συσκευή GPS η οποία είναι συνδεδεμένη σε εξυπηρετητή δεσμευμένο αποκλειστικά για την υπηρεσία. Το σύνολο των συσκευών του ΕΔΥΤΕ χρησιμοποιούν τον εν λόγω εξυπηρετητή για συγχρονισμό. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξυπηρετητή το ΕΔΥΤΕ χρησιμοποιεί ως εναλλακτικές πηγές συγχρονισμού stratum-1 τους σταθμούς hercules.eim.gr, chronos.asda.gr και ntp1.inrim.it. Σε επίπεδο stratum-2 χρησιμοποιεί τους ntp.mfa.gr και ntp.exion.tillo.ch.

Επίσης το ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στην προσπάθεια pool.ntp.org εξυπηρετώντας αιτήματα τόσο σε IPv4 όσο και σε IPv6 για τις ζώνες pool.ntp.org, europe.pool.ntp.org, gr.pool.ntp.org

Ο εξυπηρετητής είναι προσβάσιμος για όλους στο ntp.grnet.gr.

Χρήστες της Υπηρεσίας

Η υπηρεσία χρονισμού δικτυακών συσκευών απευθύνεται σε όλους τους συνδεδεμένους φορείς του ΕΔΥΤΕ που έχουν την ανάγκη μιας πηγής ώρας υψηλής ακρίβειας. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρωτόκολο NTP για να συγχρονίσουν τις δικτυακές συσκευές τους.