Υπηρεσία Μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΕΤ πραγματοποιεί αναλυτική μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός του χώρου ενός νοσοκομείου για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας. Μετά την διενέργεια της μέτρησης, παραδίδεται στο αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Χρήση της υπηρεσίας: αιτήσεις για διενέργεια μετρήσεων θα απευθύνονται στο κέντρο αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ (helpdesk@grnet.gr).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείου Οργάνωσης Πληροφορικής του νοσοκομείου ή το κέντρο αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ (helpdesk@grnet.gr).