Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα

Η ΕΔΥΤΕ υλοποιεί και διαχειρίζεται Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα.  Παρέχει διεθνή δια-συνδεσιμότητα μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου GÉANT, και είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Network NREN).  Μέσα από διεθνείς συνεργασίες, και τον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνογνωσίας, και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.   Η εξωστρέφεια της ΕΔΥΤΕ διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών ανά τον κόσμο στις διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.   Έτσι δίνεται η ευκαιρία για αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Πλοήγηση σε όλα τα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα στα οποία συμμετέχει ή/ και συντονίζει η ΕΔΥΤΕ και αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

Yπολογιστικές Υποδομές και Υπηρεσίες

Πράσινες Δράσεις

Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου