Έργα

Η ΕΔΥΤΕ  Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχειρίζεται το Κυβερνητικό Νέφος του Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud).

Η ΕΔΥΤΕ είναι από τους μεγαλύτερους αρωγούς τεχνολογικής προόδου και εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας. Το εξειδικευμένο προσωπικό της, έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, διεξάγει έρευνα στους τομείς που αφορούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα, υπολογιστικές υπηρεσίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του οικοσυστήματος της Ανοιχτής Επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί και διαχειρίζεται πληθώρα εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων. Μέσα από διεθνείς συνεργασίες και τον συντονισμό ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η εξωστρέφεια της ΕΔΥΤΕ διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών σε εθνικές και διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Επιπλέον, η σταθερή συνεργασία της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με ιδρύματα, φορείς και εταιρείες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι στρατηγικής σημασίας και συμβάλλει στην τεχνολογική πρόοδο, καθώς διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της έρευνας γενικότερα.

Καθημερινά εξυπηρετεί οργανισμούς παρέχοντας τεχνολογικές λύσεις με στόχο την βελτίωση των καθημερινών εργασιών για εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και Πολιτισμού.

Η ΕΔΥΤΕ:

  • είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Network – NREN) που παρέχει διεθνή διασυνδεσιμότητα στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου GÉANT
  • υλοποιεί σειρά έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με έμφαση στην ενίσχυση εθνικών υποδομών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την διεκπεραίωση έρευνας για μεγάλα δεδομένα, την ανάπτυξη στρατηγικής και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, την καινοτομία, την ανοιχτή επιστήμη, την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών και την ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος (πράσινες δράσεις),
  • είναι ένας κεντρικός φορέας και πάροχος υποδομών και υπηρεσιών για την Ανοιχτή Επιστήμη στην Ελλάδα και ηγείται μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου, είναι βασικός συντελεστής στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης (EOSC)
  • συμμετέχει ενεργά σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα των υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC). Είναι δημιουργός της υποδομής ARIS (Advanced Research Information System), του ελληνικού υπερυπολογιστή, που αποτελεί το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα για επιστημονικούς σκοπούς στην Ελλάδα.  Λειτουργεί ώς διαπιστευμένο Prace Training Center προσφέροντας εκπαιδεύσεις για χρήστες του υπερυπολογιστικού συστήματος εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
  • είναι βασικό μέλος της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας συστημάτων HPC (PRACE) και της εμβληματικής πρωτοβουλίας  EuroHPC (κοινή δέσμευση των κρατών μελών για το συντονισμό των προσπαθειών και τη διάθεση πόρων για την ανάπτυξη μιας υπερυπολογιστικής υποδομής παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων σε θέματα High Performance Computing για την Ελλάδα.  Τέλος, συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Leonardo για τη λειτουργία υπερυπολογιστικού συστήματος επιπέδου pre-exascale, με σημαντικά οφέλη για την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα
  • συντονίζει και λειτουργεί κέντρο διαχείρισης δικτύου για την τεχνική υποστήριξη χρηστών, την ομάδα Computer Emergency Response Team (CERT) για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, την ελληνική υποδομή ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, και κέντρο εξυπηρέτησης χρηστών φορέων για τις υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες που διαθέτει.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΔΥΤΕ, ως φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει αναλάβει, επίσης, την υλοποίηση σειράς έργων για να εξυπηρετήσει τις τεχνικές ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των δράσεων ΕΔΥΤΕ εδώ

Πλοήγηση σε όλα τα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Έργα στα οποία συμμετέχει ή/ και συντονίζει η ΕΔΥΤΕ και αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Δράσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

Yπολογιστικές Υποδομές και Υπηρεσίες

Ανοιχτή Επιστήμη

Πράσινες Δράσεις

Υποδομές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου