Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι συνεργάτες και το προσωπικό του ΕΔYΤE είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάτοχοι διδακτορικού, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, και Πανεπιστημιακού τίτλου. Η ανάπτυξη και διαχείριση των υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και οι διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της εταιρείας, καλύπτονται από εξειδικευμένα στελέχη με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους σχετικούς τομείς. Οι άνθρωποι του ΕΔYΤE αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρείας και συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της δυναμικής του πορείας.

Άντρες 69%
Γυναίκες 31%
18-30 ετών 25%
31-40 ετών 34%
41-50 ετών 33%
50 και άνω 8%
Διδακτορικό 13%
Μεταπτυχιακό 24%
Πανεπιστήμιο 32%
ΤΕΙ 8%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 23%