Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU

Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU
Χρηματοδότηση
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, NextGeneration EU
Διάρκεια
17/05/2021- 23/07/2025
Περιγραφή

Η Πράξη “Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη μίσθωση υποδομής οπτικών ινών” αφορά στη νέα μίσθωση και αναβάθμιση της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους φορείς που συνδέονται στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ, δηλαδή το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένα σημαντικό αριθμό Δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, καθώς και λοιπών Δημόσιων φορέων που ασχολούνται με την έρευνα και την εκπαίδευση.

Η ΕΔΥΤΕ διαθέτει εθνική υποδομή οπτικών ινών συνολικού μήκους μεγαλύτερου από 10.000 χλμ., η οποία ξεκίνησε να δημιουργείται σταδιακά από το 2005, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων της χώρας. Η υλοποίηση του δικτύου οπτικών ινών καθώς και οι επεκτάσεις μέσω της διασύνδεσης νέων σημείων ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, έγιναν με συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use (IRU)) διάρκειας δεκαπέντε ετών, αντίστοιχων με αυτές που συνάπτουν τα ερευνητικά δίκτυα διεθνώς. Η υλοποίηση της Πράξης θα επιτρέψει στην ΕΔΥΤΕ να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους συνδεδεμένους Φορείς της.

Στόχος της νέας Πράξης είναι η συνέχιση της παροχής δικτυακών υπηρεσιών στους συνδεδεμένους στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ φορείς, καθώς και η βελτίωση των χαρακτηριστικών της υποδομής οπτικών ινών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Βασικό όφελος είναι η εξυπηρέτηση των συνδεδεμένων φορέων και των χρηστών τους (ερευνητών-ακαδημαϊκών-διοικητικού προσωπικού), καθώς θα συνεχίσουν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο δίκτυο, ενδυναμώνοντας την πρόοδο και την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής σε ανάλογο βαθμό με τις αντίστοιχες κοινότητες διεθνώς.  Επιπλέον των συνδεδεμένων φορέων, οι πολίτες της χώρας θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ως καθημερινοί χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού (π.χ. edupass, emvolio) και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr).

Συγκεκριμένα η Πράξη περιλαμβάνει:

  • την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης προς τους συνδεδεμένους φορείς της,
  • την απόκτηση μακροχρόνιων δικαιωμάτων χρήσης (μίσθωση) με Συμβάσεις τύπου Indefeasible Right of Use (IRU)) και συντήρησης της εθνικής υποδομής οπτικών ινών, με χαρακτηριστικά αντίστοιχα της υφιστάμενης.
  • τη βελτίωση της αξιοπιστίας της υποδομής. Η εθνική υποδομή οπτικών ινών που θα αποκτηθεί θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη και θα επιφέρει βελτιώσεις στην αξιοπιστία του δικτύου. Η νέα υποδομή δύναται να περιλαμβάνει νέους κόμβους, στο δίκτυο κορμού, καθώς για κάθε κόμβο θα επιδιωχθεί να υπάρχει τουλάχιστον μία εναλλακτική όδευση στη διασύνδεση του με το υπόλοιπο δίκτυο κορμού. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να εκτελεστούν και εργασίες μεταφοράς κόμβων οπτικού δικτύου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

  • Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU