DIGITAL CREDENTIALS FOR EUROPE (DC4EU)

DIGITAL CREDENTIALS FOR EUROPE (DC4EU)
Χρηματοδότηση
Digital Europe Programme
Διάρκεια
1/4/2023 - 30/3/2025
Περιγραφή

Κύριος στόχος του έργου Digital Credentials for Europe (DC4EU) είναι η στήριξη της ευρείας κλίμακας πιλοτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας (Εuropean Digital Identity Wallet - EUDIW), η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του κανονισμού eIDAS (electronic Identification, Authentication and Trust Services).

Ο κανονισμος eIDAS διασφαλίζει ότι οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και πολιτών είναι ασφαλέστερες, ταχύτερες και αποτελεσματικότερες, ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή χώρα στην οποία πραγματοποιούνται.

Το έργο DC4EU θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ασφάλισης, αναπτύσσοντας μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές, και θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας EUDIW.  Παράλληλα θα αναπτύξει τεχνολογίες και διαδικασίες για την αξιοποίηση του πλαισίου εμπιστοσύνης eIDAS (eIDAS trust framework), το οποίο αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει θέσει τα θεμέλια της ταυτότητας και της εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο. Η αναθεώρηση του πλαισίου αυτού επεκτείνει το πεδίο των αρμοδιοτήτων του πέραν της ταυτότητας, περιλαμβάνοντας την ηλεκτρονική βεβαίωση των χαρακτηριστικών (electronic attestation of attributes - EAA).

Ο ρόλος της ΕΔΥΤΕ περιλαμβάνει συμμετοχή στην διαδικασία ανάπτυξης και ενσωμάτωσης της κατασκευής εργαλειοθήκης για το eIDAS, καθώς και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες βασικού σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικά με περιπτώσεις χρήσης που αφορούν διαπιστευτήρια στην εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα. 

Επίσης, η ΕΔΥΤΕ θα έχει ηγετικό ρόλο στο πακέτο εργασίας που εστιάζει στον συντονισμό όλων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του έργου DC4EU και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του eIDAS Expert Group και άλλων σχετικών διασυνοριακών πρωτοβουλιών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών (δηλ. του EBSI, EBP Observatory, ENISA, άλλων κοινοπραξιών eIDAS κτλ.)

Οι 82 οργανισμοί των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και της Νορβηγίας και Ουκρανίας, που συμμετέχουν στο έργο, είναι, ανα κράτος, οι εξής:

Αυστρία

 • Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
 • Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)

Βέλγιο

 • Crossroads Bank for Social Security (CBSS)
 • Smals (Smals)
 • Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ)

Τσεχία

 • Health Insurance Bureau (KZP)

Δανία

 • Dannmarks Tekniske Universtitet (Danish Digital Infrastructure - DTU)
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Ιρλανδία

 • European Campus Card Association (ECCA)
 • Department of Social Protection (DSP - Συνεργαζόμενος Εταίρος)

Λουξεμβούργο

 • Ministry of Digitalization (DigitalLU - Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • European University foundation (EUF)

Φινλανδία

 • Finnish Agency for Education (OPH - Συνδεδεμένη Οντότητα)
 • Finnish Digital Agency (DVV - Συνδεδεμένη Οντότητα)
 • Ministry of Finance (VM)

Γερμανία

 • GovPart GmbH (GovPart)
 • Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
 • Generalzolldirektion (GZD - Συνεργαζόμενος Εταίρος)

Ελλάδα

 • Greek Universities Network (GUNET)
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH)
 • National Infrastructures for Research and Technology (GRNET)

Ουγγαρία

 • NEUMANN JANOS NONPROFIT KOZHASZNU KFT (NEUMANN)

Ιταλία

 • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS)
 • Poste Italiane Sozietà per Azioni (Poste)
 • Universita di Bologna (UniBO)

Λιθουανία

 • 123c Consulting MB (123c)
 • Edelivery (eDeliv) (Συνδεδεμένη Οντότητα)
 • JSC Skaitos (SKS) (SKS)
 • JSC Sistems (SIS) (SIS)

Μάλτα

 • The Commonwealth Centre for Connected Learning Foundation (3CL)

Ολλανδία

 • GEANT Association (GEANT)
 • Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)
 • SURF BV (SURF)
 • Vezcozo BV (Vezcolist-itemzo)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs – Dutch Education Ministry (DUO - Συνεργαζόμενος Εταίρος)

Νορβηγία

 • Norwegian Digitalization Agency (Digdir)
 • Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research (SIKT)

Πολωνία

 • Chancellery of the Prime Minister/Digital Affairs NASK – National research Institute (NASK)
 • OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (OPI)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Πορτογαλία

 • Maieutica - Cooperativa de Ensino Superior CRL (Maia University - UMAIA)
 • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Lusofona University - Ulusofona)
 • University of Porto (Uporto)
 • Instituto Segurança social (ISS)
 • Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS - Συνδεδεμένη Οντότητα)

Ρουμανία

 • Ioan Slavici University of Timisoara (UIS)
 • CertSIGN (CertSIGN)
 • National Institute for Research and Development in Informatics (ICI)
 • Politehnica University of Timisoara (UPT)
 • The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

Σλοβενία

 • Ministry of economic development and technology (MEDT)

Ισπανία

 • Atos (Atos)
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC - Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE - Συνδεδεμένη Οντότητα)
 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
 • Logalty Prueba por Interposición SL (Logalty)
 • GATACA (GATACA - Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • Gerencia de Informática de la Seguridad Social - Ministerio de Inclusión (GISS - MISM)
 • Secretaría General de Administración Digital - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (SGAD - Συντονιστής)
 • Ministerio de Universidades (MUNI - Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
 • Unión Profesional (Uprof)
 • Universidad Autonoma de Barcelona (UAB - Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
 • Universidad de Múrcia (UMU)
 • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 • Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 • Universitat de Barcelona (UB) (Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Red.es (RED) (Συνεργαζόμενος Εταίρος)

Σουηδία

 • Forsakringskassan (FK)
 • Swedish University Network - Vetenskapsradet (SUNET)
 • Agency for digital government (DIGG)
 • Stiftelsen för internetinfrastruktur (IntStif)
 • Research institutes of Sweden (RISE)
 • The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen - SocialSE - Συνεργαζόμενος Εταίρος)
 • The Swedish Ladok Consortium (Ladok)
 • Bank ID- Finansiell id-teknik (BankID)

Γαλλία

 • Université de Lille (UniLille) (Συνεργαζόμενος Εταίρος)

Ουκρανία

 • Ministry of Digital Transformation of Ukraine (DigitalUA)
 • Ministry of Education and Science of Ukraine (MoesUA)

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Digital Europe Programme, στο πλαίσιο της πρότασης DIGITAL-2022-DEPLOY-02: “Digital Credentials for Europe”, με 50% χρηματοδότηση από την Ευρωπαική Επιτροπή και 50% από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

https://twitter.com/DC4EU_project

https://www.linkedin.com/in/digital-credentials-for-europe-9a298025a