Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας- Cloud

Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας- Cloud
Χρηματοδότηση
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, NextGeneration EU
Διάρκεια
1/8/2022-31/12/2025
Περιγραφή

Η Πράξη “Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας ” αφορά στην επέκταση των υφιστάμενων νεφοϋπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ ώστε να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες στα μέλη των φορέων που εξυπηρετεί.

Η ΕΔΥΤΕ παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud), όπως η « okeanos » και η « ViMa » (Virtual Private Servers), προς τους φορείς που εξυπηρετεί, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων, τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών. Η αυξανόμενη ανάγκη των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων για υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές καθώς και η παλαιότητα της υφιστάμενης νεφοϋπολογιστικής υποδομής, ορίζουν το πλαίσιο για τη νέα Πράξη. Συνεπώς με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αυξάνονται οι δυνατότητες παροχής των υπηρεσιών και θα μπορούν να εξυπηρετούνται περισσότεροι χρήστες με αποδοτικότερο τρόπο.

Στόχοι της Πράξης:

 • βελτίωση και αναβάθμιση της αξιοπιστίας των νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ για τα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και
 • επέκταση της υποδομής στην οποία βασίζονται οι υπηρεσίες.

Η Πράξη αφορά στην εγκατάσταση και ολοκλήρωση ενός νέου cloud οικοσυστήματος μέσω:

 • δημιουργίας ενιαίου περιβάλλοντος ιδιωτικού cloud που θα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων,
 • δημιουργίας νέας υποδομής GRNET Cloud που θα περιλαμβάνει την επέκταση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσω της κατασκευής νέου, προηγμένου κέντρου δεδομένων (data center) που θα στεγάσει τις νέες υποδομές και
 • προμήθειας νέου σύγχρονου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και  δικτυακού  εξοπλισμού.

Βασικό όφελος της Πράξης είναι η κάλυψη των αναγκών των χρηστών της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των  νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του νέου cloud οικοσυστήματος που θα αποτελεί τη βάση νέων υπηρεσιών, θα καλυφθούν οι διευρυμένες ανάγκες για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες, όπως αυτές προκύπτουν από τον ρόλο της ΕΔΥΤΕ.

Συνολικά θα επιτευχθεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των παρεχόμενων δυνατοτήτων τους και θα  βελτιωθεί η αξιοπιστία, η ασφάλεια και συνολικά η λειτουργία του GRNET cloud καθώς και η εξυπηρέτηση και οι δυνατότητες που προσφέρει στους χρήστες του.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής :

 1. Αναβάθμιση και βελτίωση αξιοπιστίας λογισμικού και υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας: Η ΕΔΥΤΕ θα προβεί  σε αντικατάσταση και επέκταση υφιστάμενου υλικού τόσο σε ισχύ όσο και σε γεωγραφική κατανομή και σε δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος ιδιωτικού cloud που θα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάθεση πολλών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 2. Νέα υποδομή GRNET Cloud: επέκταση του ιδιωτικού cloud.
 3. Βελτίωση αξιοπιστίας, ασφάλειας και λειτουργίας του ιδιωτικού RE-Cloud σε Core Infrastructure Services, Inventory Infrastructure Services και User Infrastructure Services.
 4. Προμήθεια, εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαμόρφωση του νέου κέντρου δεδομένων.
 5. Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services). Το ιδιωτικό cloud της ΕΔΥΤΕ θα συμπληρωθεί με υπηρεσίες από δημόσιο cloud. Θα ληφθούν υπηρεσίες όπως: Compute, Networking, Storage, Application Services, Containers, Συστήματα Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων, Internet of Things, Τεχνητής Νοημοσύνης.
 6. Υβριδικό Υπολογιστικό Νέφος. Αφορά το ιδιωτικό και δημόσιο νέφος τα οποία παρέχουν δύο ανεξάρτητα πλήρως λειτουργικά νεφοϋπολογιστικά περιβάλλοντα το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά. Για την συνδυασμένη εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών και των δύο νεφοϋπολογιστικών υποδομών από τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες, συστήνεται υβριδικό υπολογιστικό νέφος το οποίο διασυνδέει διαχειριστικά τις δύο υποδομές, αναπτύσσει εργαλεία για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων και συστημάτων μεταξύ των υποδομών, καθώς και για την διατήρηση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών σε καθεστώς υβριδικής λειτουργίας.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU .