Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος και οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος και οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
03/06/2019- 31/10/2023
Περιγραφή

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιούν τα έργα

  • «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» με στόχο την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος και την παροχή νέων υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του αιμοδότη και το έργο
  • «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το εθνικό σύστημα αιμοδοσίας» με στόχο την επέκταση της λειτουργικότητας του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών ώστε να μπορεί να υποστηρίξει σε επίπεδο αιμοδότη τη λειτουργικότητα του νέου κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος.

Με την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου», το Ε.ΚΕ.Α. σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ ΑΕ, στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της οργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνεται το υφιστάμενο έργο «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με στόχο το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αίματος και να βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του Ε.ΚΕ.Α..

Με την υλοποίηση των έργων θα αναβαθμιστεί η συνολική διαχείριση του αίματος και των παραγώγων αυτού, η διαχείριση των μεταγγίσεων, η υποστήριξη της αιμοεπαγρύπνησης και η διαχείριση της αιμοθεραπείας. Επίσης, αναμένεται αύξηση της ποιότητας και της ασφάλειας του διακινούμενου αίματος, ενώ επιπλέον, τα οφέλη για τους πολίτες και τα κέντρα αίματος είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησης αιμοδοτών και ασθενών, καθώς και η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου στις αρμόδιες υπηρεσίες αιμοδοσίας.

Το έργο «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους .

Το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το εθνικό σύστημα αιμοδοσίας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους .

Χρήσιμο Υλικό