Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος και οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος και οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας
Χρηματοδότηση
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Διάρκεια
03/06/2019- 31/10/2023
Περιγραφή

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιούν το έργο για την «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου ».

Με την υλοποίηση του έργου, το Ε.ΚΕ.Α. σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ ΑΕ, στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της οργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνεται το υφιστάμενο έργο «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με στόχο το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αίματος και να βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του Ε.ΚΕ.Α..

Με την υλοποίηση του έργου θα αναβαθμιστεί η συνολική διαχείριση του αίματος και των παραγώγων αυτού, η διαχείριση των μεταγγίσεων, η υποστήριξη της αιμοεπαγρύπνησης και η διαχείριση της αιμοθεραπείας. Επίσης, αναμένεται αύξηση της ποιότητας και της ασφάλειας του διακινούμενου αίματος, ενώ επιπλέον, τα οφέλη για τους πολίτες και τα κέντρα αίματος είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησης αιμοδοτών και ασθενών, καθώς και η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου στις αρμόδιες υπηρεσίες αιμοδοσίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους .

Φυλλάδιο για τα έργα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοσίας