Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας».

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. πρωτ  4008/ΑΣ/22.03.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας».

Απόσπασμα Πρακτικού